Anbi-informatie

De Stichting Vrienden van het Ziekenhuis Rivierenland wordt aangemerkt als een ANBI instelling. In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden.  Dit levert de Stichting maar ook de schenkers/donateurs een aantal fiscale voordelen op.

De Belastingdienst beoordeelt en her-beoordeelt of instellingen aangemerkt kunnen worden en blijven als ANBI. Om aangemerkt te kunnen worden en te blijven als ANBI moet worden voldaan aan een aantal eisen. Een daarvan is dat het RSIN op de website gepubliceerd staat.
Ons RSIN-nummer is : 804289347

Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Voor onze verslaglegging en verantwoording kunt onderstaande documenten raadplegen: