• a  a  a  a  

Nalatenschappen

Een erfstelling

We spreken van een erfstelling als u een persoon of organisatie die geen wettelijke erfgenaam is, als erfgenaam opneemt in uw uiterste wil (voorheen: testament).
Deze persoon of organisatie deelt mee in alle rechten en plichten van de nalatenschap (erfenis).

U bepaalt op welke manier uw nalatenschap wordt verdeeld, niet alle erfgenamen hoeven een gelijk deel te krijgen.
Na uw overlijden worden eerst eventuele legaten, schulden en kosten afgehandeld, daarna wordt het restant volgens uw wensen onder de erfgenamen verdeeld.

Een legaat

Een legaat is een onderdeel van uw uiterste wil (voorheen: testament).
U bepaalt daarin dat u een precies omschreven bedrag of goed nalaat aan een persoon of organisatie.

Zo kunt u de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland bijvoorbeeld geld, aandelen of een stuk grond nalaten.
Na uw overlijden wordt eerst het legaat afgehandeld en worden kosten en schulden betaald, daarna wordt het restant van de erfenis verdeeld over de erfgenamen. Op deze manier dragen de erfgenamen allemaal een deel van de last.

Belastingvrijstelling

Goede doelen die door de Belastingdienst aangemerkt zijn als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI), zijn vrijgesteld van successierecht. De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland heeft deze status gekregen. Iedere euro die u ons nalaat komt dus ten goede aan ons werk!

De formaliteiten

notarispraktijk-kokDe periodiek notariële schenking moet bij een notaris worden vastgelegd. Om u een hoop rompslomp uit handen te nemen kunt u de formaliteiten ook laten regelen door notaris Roland Kok te Tiel, tel: 0344-63 90 80 (www.notarispraktijkkok.nl). Genoemde notaris dient onze stichting regelmatig belangeloos van advies. De kosten komen volledig voor rekening van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland.